Go to Top

Trasferimento di parte dell’ospedale speciale pediatrico per malattie croniche a Gornja Bistra a causa del terremoto

Sebbene la maggior parte di voi che leggerà questo articolo conoscerà il nostro ospedale, ne descriverò le attività. Il nome completo della nostra istituzione è Ospedale speciale per le malattie croniche dei babini, che cura, nutre e riabilita un centinaio di bambini con le più gravi difficoltà multiple. I nostri pazienti spesso trascorrono l’intera vita in ospedale, alcuni a causa della natura grave della malattia e altri a causa dell’incapacità delle loro famiglie di prendersi cura di loro, motivo per cui la presenza di volontari è di grande importanza per una vita più umana dei pazienti in ospedale. Purtroppo il Corona virus ha impedito per un anno l’ingresso di volontari, cosa che ai bambini manca molto.

In mezzo del problema del Corona virus, un forte terremoto di 6,2 gradi della scala Richter si è verificato in Croazia con l’epicentro a Petrinja nella Reggione di Sisak, a circa 80 km da Bistra, il 29 dicembre 2020. All’inizio non sembrava che l’Ospedale avesse subito danni più gravi, ma l’arrivo di ingenieri statisti ha mostrato che il danno era molto più grave e all’Ospedale è stato assegnato un adesivo giallo, cioè temporaneamente inutilizzabile. Dopo tale valutazione il direttore, d’intesa con il Ministro della Sanita´ e il Prefetto, ha deciso di trasferire una parte dell’Ospedale, 40 bambini meno a rischio, e rimanere pazienti con ossigeno e respiratore. Quella notizia ovviamente mi ha sorpreso e rattristato, ho pensato a come sarebbe stato, a come si sarebbero sentiti i bambini nel nuovo spazio. Dopo il primo shock, abbiamo avviato un accordo concreto sulla ricollocazione.

Lunedì 18 gennaio, intorno alle 10, è iniziato il ricollocamento con l’aiuto del Pronto soccorso, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, accompagnati dal personale dell’Ospedale. Il viaggio è durato circa un’ora. Anche i letti dei malati sono stati spostati per mantenere i bambini al sicuro. Il luogo in cui si trovano i bambini è l’Ospedale speciale Naftalan di Ivanić Grad, a 80 km da Gornja Bistra. Si tratta in realtà di centri termali con acque termali speciali per il trattamento di persone affette da psoriasi e artrite reumatoide. I bambini sono rimasti sconvolti per le prime ore, ma ora stanno bene perché i dipendenti di Gornja Bistra, persone che conoscono, lavorano con loro. Sono tutti nello stesso reparto, al quarto piano, in camere triple. Disponiamo inoltre di sala giochi, cucinino, infermeria. Ogni giorno, infermieri, assistenti e riabilitatori si alternano secondo il programma. È stato organizzato il trasporto del personale con pulmino da Gornja Bistra. L’orario della giornata è lo stesso di Bistra, intorno alle Terme c’è un parco dove passeggiamo con i bambini, quando il tempo lo permette.

Secondo il dirrettore, dovremmo tornare in Ospedale probabilmente tra tre mesi, quando il ponteggio sarà installato. Questo terremoto ha riavviato i colloqui sulla costruzione di un nuovo ospedale, vedremo cosa succede.

Spero di tornare presto al nostro Ospedale e di incontrare voi volontari il prima possibile. Se necessario, viaggerete con noi alle Terme, perché so che volete aiutare i bambini ovunque si trovino.

Vi abbracciamo con tuto il cuore!

Borka, bambini e personale

 

PRESELJENJE DIJELA SPECIJALNE BOLNICE U GORNJOJ BISTRI ZBOG POTRESA

Iako većina vas koji ćete čitati ovaj članak poznaje našu Bolnicu, opisat ću njenu djelatnost. Pun naziv naše ustanove je Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi. U njoj se liječi, njeguje i rehabilitira oko sto djece s najtežima višestrukim teškoćama. Naši pacijenti često provode u Bolnici cijeli svoj život, neki zbog teške prirode bolesti, a neki zbog nemogućnosti njihovih obitelj da brinu o njima, zbog čega je prisutnost volontera od velike važnosti za humaniji život pacijenata u Bolnici. Nažalost, Corona virus onemogućio je dolazak volontera već godinu dana, što djeci jako nedostaje.

Usred problema s Corona virusom, dogodio se u Hrvatskoj jaki potres od 6,2 stupnja po Richeru s epicentrom u mjestu Petrinja u Sisačkoj županiji, koje je udaljeno od Bistre oko 80 km, u Sisačkoj županiji, i to 29.12.2020. U prvi tren nije se činilo da je Bolnica doživjela jača oštećenja, ali dolazak statičara pokazao je da su oštećenja daleko ozbiljnija, te je Bolnica dobila žutu naljepnicu, tj. privremeno neupotrebljivo. Nakon takove ocjene statičara, ravnatelj je zbog sigurnosti djece, u dogovoru s ministrom zdravstva i županom, donio odluku o preseljenju dijela Bolnice, 40 djece koji su manje zdravstveno ugroženi, a ostaju pacijenti na kisiku i respiratoru. Ta vijest me naravno iznenadila i rastužila, razmišljala sam kako će to biti, kako će se osjećati djeca u novom prostoru. Nakon prvog šoka krenuli smo u konkretni dogovor o preseljenju.

U ponedjeljak 18.1.oko 10 sati počelo je preseljenje uz pomoć hitne službe, vatrogasaca, civilne zaštite, u pratnji djelatnika Bolnice. Vožnja je trajala oko sat vremena. Preseljeni su i bolesnički kreveti, kako bi smještaj djece bio siguran. Mjesto gdje su djeca smještena je Specijalna bolnica Naftalan u Ivanić Gradu, 80 km udaljeno od Gornje Bistre. To su zapravo toplice s posebnima termalnim vodama za liječenje osoba s psorijazom i reumatskim artritisom. Djeca su prvih nekoliko sati bila uznemirena, ali su sada dobro jer s njima rade djelatnici iz Gornje Bistre, osobe koje oni poznaju. Svi su na istom odjelu, na četvrtom katu, u trokrevetnima sobama. Imamo i igraonicu, čajnu kuhinju, ambulantu. Svaki dan se prema rasporedu izmjenjuju medicinske sestre, njegovatelji, rehabilitatori. Organiziran je prijevoz osoblja kombijem iz Gornje Bistre. Raspored dana je isti kao u Bistri, oko Toplica je park u kojem šetamo s djecom, kad vrijeme dozvoljava.

Prema riječima ravnatelja trebali bismo se vratiti u Bolnicu vjerojatno za tri mjeseca kad se postave potporne skele. Ovaj potres ponovno je pokrenuo razgovore oko gradnje nove bolnice, vidjet ćemo što će biti.

Nadam se brzom povratku u našu bolnicu i što bržem susretu s vama volonterima. Ako bude trebalo i vi ćete putovati s nama u Toplice, jer znam da želite pomoći djeci gdje god ona bila.

Voli vas sve Borka!

 

 

 

, , , , , , , , , , , , ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *